Университетски архив

Проф. Хаския Нисимов

Проф. Хаския Нисимов

Хаския Давидов Нисимов е роден на 5 май 1911 г. в гр. София, където завършва средното си образование. Висше образование по специалността „Строително инженерство“ завършва в университета в гр. Падуа, Италия, след което се завръща в България.

Като стажант инженер Хаския Нисимов работи последователно в инженерния отдел на Софийска област и в конструктивния отдел на Столичната община. От 1937 г. излиза на частна практика като проектант-конструктор. Плод на дейността му са множество проекти за конструкции на жилищни кооперативни сгради, училища, административни сгради, басейните „Република“, „Дианабад“ и др. От март 1942 г. до 1944 г. е военно мобилизиран и работи по жп линия „Крупник – Демир Хисар“, като проектира и взема участие в строителството на мостове, тунели, подпорни съоръжения, както и в строителството на водопровода „Вр. Ком – Берковица“.

През 1946 г. става началник отдел в Министерството на народното здраве. Тогава излиза и първата му книга – „Нови насоки в общата теория и техника на железобетона“. От 1949 г. е назначен за главен конструктор на „Главпроект“, на която длъжност работи в продължение на 32 години. Хаския Нисимов създава цяла школа за преквалификация на инженерите-конструктори, като е учил и е давал консултации на колегите си от цяла България.

През 1950 г. публикува „Курс по стоманобетон при стадия на разрушение“, което дава тласък у нас за развитието на теорията на стоманобетона. През 1954 г. става преподавател по строителни конструкции и стоманобетон във Висшия лесотехнически институт в София, където през 1950 г. е избран за доцент, а през 1966 г. – за професор.

Проф. Хаския Нисимов е автор на повече от 200 статии и на 26 отпечатани книги на български, немски, испански и руски език.

Участвал е в изготвянето на норми за проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции на сгради и съоръжения и в проектирането на много обекти с национално значение като хотел „Витоша“, „Новотел София“, Френския хотел в Пловдив, хотелите в Боровец и др. Проф. Хаския Нисимов е автор на много изобретения и рационализации. За научно-техническата му дейност през 1992 г. той е удостоен със Златна значка „Проф. Асен Златаров“.

Проф. Нисимов умира внезапно на 5 октомври 1995 г. в гр. София.

 

В началото на 2006 г. Долорес Лазарова Хаския дарява на Нов български университет част от личния архив на баща си проф. д.т.н. инж. Хаския Нисимов, съдържащ оригинални ръкописи, чертожна документация, конструктивни планове, авторски книги и проекти. В архива има и немалък брой научни публикации от други автори, част от личната библиотека на проф. Нисимов.

Научната и преподавателска дейност на проф. Хаския Нисимов са представени от един интересен документ. Това са лекциите, четени от професора през 1965 г. в Инженерно-строителния институт на гр. Хавана в Куба. Курсът лекции е озаглавен „Записки върху изчисляването на стоманобетонните конструкции по метода на граничните състояния“ и е представен на испански език. Състои се от 345 листа машинопис.

Документите, свързани със служебната дейност на инж. Нисимов, са основната и най-пълно представена част в този архив. Десетки идейни, работни и технически проекти по конструктивната част и близо 150 конструктивни плана от строежите на хотели и мотели в София, Пловдив и Боровец, подготвени от полски и френски строителни организации през 1975–1976 г. и 1984 г. и предоставени на инж. Нисимов за допълнителна техническа оценка.

Кореспонденцията в архива също е свързана със служебната дейност на инж. Нисимов и по-точно с репутацията му на уважаван експерт. Съхранени се негови писма до Комитета за отдих и туризъм, във връзка с възложената му задача да прегледа и евентуално да одобри конструктивните планове на строящ се хотел в гр. София, изпълняван от френската фирма „SODETEG“ през 1976 г. От подобен порядък е и кореспонденцията от 1984 г. с друга френска фирма – „Devars Naudo“, относно строящ се хотелски комплекс в Боровец и извършените от фирмата изчисления на заварени решетъчни скари, които трябва да бъдат проверени от инж. Хаския Нисимов.

Печатните издания във фонда обхващат монографии, учебни помагала и студии, написани от проф. Хаския Нисимов или подготвени с неговото съавторство и представляват част от личната му библиотека. Голяма част от тези текстове днес вече са библиографска рядкост. Личната библиотека на инж. Нисимов е представена от още няколко десетки труда, тясно специализирани в областта на строителното инженерство, на български, руски, румънски и немски език, достъпни за ползване от всички, чиито научни интереси и дирения са в тази насока.